Om oss

Affärsidé

 • Vi levererar, utifrån kundernas specifikationer, plåtkomponenter och sammanbyggnader med de högsta kraven på kvalitet och leveranssäkerhet.
 • Vi vinner och behåller affärer genom att vara en konkurrenskraftig, kunnig och pålitlig partner.

Vision

 • Vi ska vara en självklar partner till kunder inom tung fordonsindustri och annan verkstadsindustri.
 • Vi är en del i att förbättra våra kunders produktionsprocesser.
 • Vi ska förknippas med hög servicegrad och hög kvalitet i allt vårt arbete.
 • Vi ska ha god lönsamhet och kontinuerligt investera i människor, utrustning och lokaler.

AB Linde Maskiner i korthet

 • Etablerat 1853
 • Underleverantör av plåtkomponenter
 • Antal fast anställda ca 120
 • Produktionsyta 8000 kvm
 • Plåtförbrukning ca 9000 ton
 • Omsättning 2018/2019 ca 200 MSEK

Etikpolicy

AB Linde Maskiners ambition är att bedriva vår verksamhet på affärsmässiga grunder och aldrig använda metoder som hindrar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling. Vi uppträder med professionalism och integritet gentemot våra kunder, leverantörer och andra aktörer i vår omvärld.

 Det uppnår vi genom att:

 • Alltid visa respekt för alla människors värde och beakta mänskliga rättigheter
 • Vara lojala med företaget och dess värderingar
 • Följa lagar och förordningar, avtal och normer som gäller på de marknader där vi är verksamma
 • Verka mot alla former av korruption och oetisk marknadsföring
 • Eftersträva att våra leverantörer och kunder följer principerna i våra etiska regler och inte ha relationer med företag som kränker enskildas rätt eller undertrycker deras rättigheter.
 • Vi följer även FN:s regler inom området, www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

Vi kräver ärlighet och integritet i företagets verksamhet och förväntar oss samma sak från alla parter som vi har en affärsrelation med – kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Det åligger alla medarbetare att följa de etiska riktlinjerna och ingen i organisationen har rätt att godkänna undantag från hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.